Уеб дизайн Изработка - интернет магазини


Бази от данни:


- MySQL
- Многопотребителска SQL система за управление на бази от данни (СУБД), която се разпространява като свободен софтуер под GNU General Public License (GPL), но също така под традиционните за комерсиален софтуер лицензи за случаи, когато използването е несъвместимо с GPL. Подобно разпространение е известно като двойно лицензиране.

- PostgreSQL - Представлява мощна система за управление на бази от данни (СУБД), която е съвместима с почти всички познати операционни системи, както и почти всички Linux дистрибуции. PostgreSQL e релационна база от данни с отворен код, която се разпространява под BSD-style лиценз.Това е един от най-популярните езици за уеб програмиране, като със всеки изминал ден популярността му расте все повече и повече.Програмни езици:


  - PHP - Скриптов език за програмиране,  широко използван най-вече като език за уеб програмиране, за изработване на динамични уеб приложения. Автор на езика е датчанинът с канадски произход Размус Лердорф. PHP е рекурсивно съкращение от PHP: Hypertext Preprocessor (като в самото начало за обозначение създателите използвали Personal Home Page).

 - SQL - Съкращение на Език за структурирани запитвания ( Structured Query Language,  е най-популярният език за програмиране, използва се за създаване, извличане, модифициране и манипулиране на данни от релационни системи за управление на бази данни (relational database management system). Технически SQL е декларативен език за програмиране за използване с "SQL бази от данни".

 - HTML / xHTML - HyperText Markup Language, представлява език за създаване на интернет уеб страници.  Extensible HyperText Markup Language или така наречен още разширен HTML, който от доста време насам бива препоръчван за използване от  W3C. при създаването на интернет страници. XHTML e  хибриден език базиран на XML. Това означава, че макар да изгежда и работи като HTML, основните принципи, върху които е изграден са тези на XML.

 - XML - eXtensible Markup Language, това е разширяем маркиращ език, който дефинира правила за създаване на специализирани езици, както и синтаксисът, на който тези езици трябва да се подчиняват. Основната ползва от XML е, че синтакса на документите се измисля само веднъж и след това специализираните маркиращи езици само  дефинират набора от маркиращите етикети и значението им.
 
 - CSS1 / CSS2 - Cascading Style Sheets, представлява език за описание на стиловете, които се използват от документ, който е написан на език за маркиране. Комбинира се най-често с HTML, но също така може да бъде приложено върху HTML документ. CSS позволява да се определя как да изглежда всеки елемент на дадена HTML страница - шрифта на параграфите, ширината на блок, цвят на текст, фон на страницата, и т.н. CSS кодът се състои от последователност от стилови правила, всяко от които представлява селектор, последван от свойства и стойности. CSS2 e публикуван за първи път от WC3  през 1998 година, това което го прави по-добър от CSS1, е че при него има добавени нови качества като: absolute, relative и fixед позициониране на елементи и z-индекси.

 - Perl - Practical Extraction and Report Language (Език удобен за извличане и отчети). Perl е широко разпространен програмен език, който често се използва за сървърни скриптове, изключително добри в манипулиране на текст. В Perl са заимствани концепции от доста езици — C, awk, sed, Lips и др. Най-силните му черти са регулярните изрази, вградените сложни структури от данни (обикновени и асоциативни масиви) и един от най-големите в света набори от свободно достъпни модули CPAN. На Perl може да се пише процедурно, обектно-ориентирано и функционално. Той е интерпретиран, като програмата първо се компилира до машиннонезависими инструкции (байткод), които се изпълняват от интерпретатора. Както вече споменахме най-силната страна на Perl е обработката на текст. Това го прави изключително популярен сред системните администратори.

 - CGI - Common Gateway Interface. CGI е стандартен протокол за взаимодействие на външни софтуерни приложения с информационен сървър, който най-често е уеб сървър. Задачата на този информационен сървър е да се отговори на запитванията (в случая уеб сървъра, заявки от клиент чрез уеб браузър), чрез връщане на отговор. Всеки път, когато е получено запитването, сървъра го анализира и връща съответния отговор. Ето два основни метода за осъществяване на връзка към сървъра:

     - Ако самото запитване изисква съдържанието на даден файл, съхраняван на диска на сървъра, то сървърът връща съдържанието на този файл.
     - Ако запитването изисква изпълнение на дадена команда с евентуални аргументи, то след стартиране на командата от страна на сървъра се връща като отговор резултата от изпълнението.

 - Ajax - Asynchronous JavaScript and XML. Ajax е похват в уеб разработките за създаване на интерактивни уеб приложения. Идеята е уеб страниците да станат по-впечатляващи чрез асинхронен обмен на малки порции данни „зад кадър“, така че да не бъде необходимо да се презарежда цялата страница отново. По този начин се повишава интерактивността, скоростта и функционалността на страниците.

 - JavaScript - JavaScript е интерпретиран език за програмиране - система от програмни кодове, създадена от Netscape. Тя може да бъде вградена в изходния код (HTML) на интернет страница с цел да се добави функционалност, да се ползва за писане на сървърни скриптове, както и за редица други приложения. JavaScript не трябва да се бърка с Java. Скриптовите езици като JavaScript са по-лесни за кодиране от по-структурираните езици като Java и C++.


Платформа: CentOS